در بزرگترین رویداد کشتی با چوخه کشور
امسال عطر زندگی از گود زینل خان اسفراین به مشام رسید
 اسفراین پس از ۲ سال دوباره شور و هیجان کشتی با چوخه را تجربه می‌کند و امسال دوباره گود زینل خان این شهرستان خراسان شمالی مملو از جمعتی شده که گرد آمده اندتا پهلوانان خود را تشویق کنند.