تکلیف مجلس به دولت برای حذف رانت «ترجیحی»/پاکمهر دوشادوش رئیسی
دولت و مجلس حرکت در مسیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با احتیاط و دقت آغاز کردهاند تا همه جوانب ماجرا مورد بررسی قرار گیرد؛ بدون شک تکمیل هماهنگی و همکاری دولت و مجلس میتواند، بزرگترین جراحی اقتصادی کشور در یک دهه گذشته را منطقی و کم هزینه تر پیش ببرد.