رییس جمهور:
راه اندازی بازارچه مرزی و تکمیل پروژه های نیمه تمام خراسان شمالی در اولویت قرار دارد
رییس جمهور گفت: پروژه های نیمه تمام خراسان شمالی همانند سایر استان های کشور که مردم را رنج می دهد در اولویت قرار دارد و اکنون دولت نهضت اتمام پروژه ها را راه انداخته است سعی در اتمام این طرح ها دارد.