کاهش نگران کننده حجم آب سدهای خراسان شمالی
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: هم اکنون حجم مخازن سدهای استان در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۲ درصد کاهش یافته و تنها ۳۰ درصد مخازن این منابع آبی پر است.