مدیر صندوق بیمه روستاییان خراسان شمالی:
۴۰۰۰ روستایی خراسان شمالی توانایی تمدید بیمه ندارند
محمدرضا غلامزاده گفت: خشکسالی و نبود بارش موثر تولید و درآمد خانوارهای روستایی و عشایری را کاهش داده است که هم اینک سه هزار و ۸۰۰ نفر از آنان نتوانستند پوشش بیمه ای خود را تمدید کنند.