امیر محمد: آنها به لحاظ روحی از ما سرتر هستند
چرا کشتی گیران آمریکایی‌ از ایرانی ها آماده ترند
امیرمحمد یزدانی از جمله جوانان کشتی ایران است که خانواده‌اش حساسیت زیادی روی رفتارش دارند و حتی پدرش تاکید دارد با ملی‌پوشانی دوست باشد که اهداف مناسبی در زندگی دارند.