استاندار خراسان رضوی:
برخورداری از سرمایه انسانی و مادی ۲مزیت این استان است
استاندار خراسان رضوی گفت: ۲مزیت شاخص استان برخورداری از سرمایه انسانی خلاق و سرمایه مادی است که برای اتصال این ۲ مزیت به شرکتهای دانش بنیان نیاز است تا از نبوغ های فکری بهره گرفت و مسایل استان را حل کرد.