۴ زن در دام سیاه مرد شیطان‌صفت
همشهری نوشت: هفتم مهرماه امسال زنی وحشتزده و سراسیمه به اداره پلیس رفت و درحالی‌که گریه می‌کرد گفت که به دام یک متجاوز گرفتار شده است.