رئیس دفتر رئیس جمهوری:
هدف نهایی از مذاکرات لغو همه تحریم ها است
رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه ما در مذاکرات وین کاملا جدی هستیم، گفت: هدف نهایی ما در مذاکرات با ۴ + ۱ لغو همه تحریم ها همراه با عزت و اقتدار است.