با اعتبار 90 هزار میلیارد تومانی:
وحیدی به تامین اجتماعی جان تازه بخشید
با پیشنهاد دکتر محمد وحیدی به عنوان عضو کمیسیون تلفیق بودجه و تصویب این کمیسیون بخش بزرگی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت سال آینده محقق می شود.