«محمد فاضلی» از دانشگاه اخراج نشده است
طی روزهای گذشته اخباری درباره اخراج محمد فاضلی استاد دانشگاه شهیدبهشتی مطرح شد اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد به صورت پیمانی در این دانشگاه حضور داشته و در مرحله تبدیل وضعیت موفق به کسب آرای هیات اجرایی نشده است.