خاکشور:
لزوم همکاری دستگاه های اجرایی با دفاتر تسهیل گری
سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان شمالی با بیان اینکه دفاتر تسهیل گری درحل تمام مشکلات مناطق کم برخوردار پیشرو هستند بر لزوم همکاری دستگاه های اجرایی متولی با این دفاتر تاکید کرد.