کیفیت هوای مشهد در ۱۴ منطقه ناسالم شد
شاخص فعلی کیفیت هوای مشهد بر روی عدد ۱۳۰ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد اما ۶ منطقه از جمله سرافرازان، خاقانی، کریمی، تقی‌آباد و نخریسی در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها گزارش شده است.